Tuesday, June 12, 2018

آلترناتیو ملاها کیست؟

آلترناتیو ملاها کیست؟

دنیا دارد می بیند که ملاهای  جنایتکار حاکم بر ایران در آستانه سرنگونی هستند
لابی رژیم می گوید در صورت سرنگونی ملاها هرج و مرج ایران و منطقه را فرا می گیرد .
آنها وضعیت فعلی لیبی و سوریه و یمن و... را مثال می زنند
آنها سوالات بسیاری را طرح می کنند از جمله :
آیا آلترناتیو معتبری وجود دارد که بتواند ایران را بعد از سرنگونی ملاها اداره کند؟  
آیا ایران هم به سرنوشت لیبی وسوریه  و عراق  دچار نمی شود؟
آیا بهتر نیست همین دیکتاتوری ملاها حاکم باشد تا وضعیت بدتر از این به وجود نیاید؟
اما واقعیت چیست؟
ایران آلترناتیوی دارد که در تمام مواضع فکری و سیاسی و اقتصادی با ملاها متفاوت است شورای ملی مقاومت ایران .
این آلترنا تیو اهل پرداخت قیمت برای سرنگونی ملاها است و تا بحال حداقل 120000شهید برای آزادی ایران فداکرده  است
این آلترناتیو حدود 40 سال است که سخت ترین شرایط را در مبارزه با ملاها از سرگذرانده است و شایستگی خودش را برای اداره امور در شرایط سخت نشان داده است
مشخصه اصلی این آلترناتیو سازمان یافتگی و انسجام  آن است که به آن این قدرت را می دهد که امور را در شرایط بهم ریختگی بعد از سرنگونی ملاها کنترل کند
این آلترناتیو ضد برنامه بمب سازی ملاها است و اولین گروهی بود که برنامه اتمی ملاها را افشا کرد این تضمین کننده یک ایران غیر اتمی در آینده است
این آلترناتیو در دوران بعد از سرنگونی ملاها مطمئنا با همسایگان ایران همزیستی مسالمت آمیز دارد چون از هم اکنون با حکومت های کشورهای همسایه روابط دوستانه دارد و با دخالت در امور آنها توسط ملاها بشدت مخالف است
این آلترناتیو یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار است و اصول خود را که تماما منطبق با منشور حقوق بشر است اعلام کرده است
مهمترین  مشخصه حکومت ملاها و دیگر بنیادگرایان  اسلامی سرکوب زنان است .رهبر این آلترناتیو یک زن است مریم رجوی
https://www.youtube.com/watch?v=hcPy6mC6wpY&feature=youtu.be&list=PLjeZJHPtf7RqeIk5PD8dpvWatFKs2WFGw
این به شورای ملی مقاومت امکان می دهد که بعد از سرنگونی ملاها به مشکلاتی که ملاها برای زنان ایران با قوانین زن ستیزانه خود بوجود آورده اند پایان بدهد
مسلما یکی از مشخصات یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته حضور زنان در رهبری آن جوامع است
https://www.youtube.com/watch?v=x9bAjLRv3F8&feature=youtu.be&list=PLjeZJHPtf7RqeIk5PD8dpvWatFKs2WFGw


در این آلترناتیو  این مشخصه بوضوح قابل رویت است که زنان در رهبری این آلترناتیو نقش کلیدی دارند و همین امر تضمین کننده آینده دموکراتیک برای ایران  و رعایت حقوق زنان است
نتیجه اینکه برخلاف حرفهای لابی رژیم نه تنها سرنگونی ملاها باعث جنگ و خونریزی بیشتر در ایران و منطقه نمی شود بلکه وجود آلتر ناتیو شورای ملی مقاومت تضمین کننده پایان یافتن جنگ و آشوبی است که ملاها در خاورمیانه ایجاد کرده اند

Monday, October 2, 2017

WORLD MUST STOP LETTING IRAN REGIME GET AWAY WITH NUCLEAR INSPECTION OBSTRUCTION

WORLD MUST STOP LETTING IRAN REGIME GET AWAY WITH NUCLEAR INSPECTION OBSTRUCTION

NCRI - We need to stop ignoring Iran’s obstruction of nuclear weapons inspections, according to the former vice-president of the European Parliament.
Alejo Vidal-Quadras, a Spanish professor of atomic and nuclear physics, wrote an op-ed for the Washington Examiner in which he explained that Iran has a long history in obstructing investigations into its nuclear programme and this has not changed in the two years since the nuclear deal was signed.
Vidal-Quadras, who is also president of the Brussels-based International Committee in Search of Justice (ISJ) which seeks to gain justice for the victims of the 1988 Iranian massacre, wrote: “The Joint Comprehensive Plan of Action effectively skirted this issue by making it theoretically possible for the International Atomic Energy Agency (IAEA) to ask for and receive access to military sites, but only following a month-long process during which the Islamic Republic could work to erase evidence of past activities.”
read more 

Ignoring Iran's crimes against humanity bolsters ayatollahs

Ignoring Iran's crimes against humanity bolsters ayatollahs

 25

Tuesday, September 26, 2017

A NEW ERA FOR PMOI/MEK WITH THIS LADY AT THE HELM

A NEW ERA FOR PMOI/MEK WITH THIS LADY AT THE HELM

On the 52nd anniversary of its foundation on September 6, 2017, the Iranian Resistance’s central force, the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) elected a new Secretary General.The People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) is a robust movement, which its central council consists of thousands of women. In Iran, Albania, France, Germany, London and Sweden.

Monday, September 25, 2017

PHOTOS 1988 MASS EXECUTION OF PRISONERS IN IRAN COMMEMORATED IN GENEVA

PHOTOS 1988 MASS EXECUTION OF PRISONERS IN IRAN COMMEMORATED IN GENEVA


EPA, Sept. 16, 2017 - Shoes with flowers that represent the victims of the 1988 Massacre of political prisoners in Iran are on display during an exhibition at the Palais des Nations in front of the United Nations (UN) European Headquarters in Geneva, Switzerland, 15 September 2017. In the summer of 1988, some 30,000 Iranian political prisoners were massacred in a matter of a few months on the basis of a fatwa issued by Ruhollah Khomeini,
the founder of the Islamic Republic. Human rights organizations and jurists are demanding the UN to conduct an independent international investigation of the 1988 massacre.


HUMAN RIGHTS ARE KEY TO CONFRONTING IRAN

HUMAN RIGHTS ARE KEY TO CONFRONTING IRAN

IRAN: SCHOOL ORDERED NO TO REGISTER THE SON OF A CHRISTIAN PASTOR PRISONER

IRAN: SCHOOL ORDERED NO TO REGISTER THE SON OF A CHRISTIAN PASTOR PRISONER

آلترناتیو ملاها کیست؟

آلترناتیو ملاها کیست؟ دنیا دارد می بیند که ملاهای  جنایتکار حاکم بر ایران در آستانه سرنگونی هستند لابی رژیم می گوید در صورت سرنگو...