Tuesday, June 12, 2018

آلترناتیو ملاها کیست؟

آلترناتیو ملاها کیست؟

دنیا دارد می بیند که ملاهای  جنایتکار حاکم بر ایران در آستانه سرنگونی هستند
لابی رژیم می گوید در صورت سرنگونی ملاها هرج و مرج ایران و منطقه را فرا می گیرد .
آنها وضعیت فعلی لیبی و سوریه و یمن و... را مثال می زنند
آنها سوالات بسیاری را طرح می کنند از جمله :
آیا آلترناتیو معتبری وجود دارد که بتواند ایران را بعد از سرنگونی ملاها اداره کند؟  
آیا ایران هم به سرنوشت لیبی وسوریه  و عراق  دچار نمی شود؟
آیا بهتر نیست همین دیکتاتوری ملاها حاکم باشد تا وضعیت بدتر از این به وجود نیاید؟
اما واقعیت چیست؟
ایران آلترناتیوی دارد که در تمام مواضع فکری و سیاسی و اقتصادی با ملاها متفاوت است شورای ملی مقاومت ایران .
این آلترنا تیو اهل پرداخت قیمت برای سرنگونی ملاها است و تا بحال حداقل 120000شهید برای آزادی ایران فداکرده  است
این آلترناتیو حدود 40 سال است که سخت ترین شرایط را در مبارزه با ملاها از سرگذرانده است و شایستگی خودش را برای اداره امور در شرایط سخت نشان داده است
مشخصه اصلی این آلترناتیو سازمان یافتگی و انسجام  آن است که به آن این قدرت را می دهد که امور را در شرایط بهم ریختگی بعد از سرنگونی ملاها کنترل کند
این آلترناتیو ضد برنامه بمب سازی ملاها است و اولین گروهی بود که برنامه اتمی ملاها را افشا کرد این تضمین کننده یک ایران غیر اتمی در آینده است
این آلترناتیو در دوران بعد از سرنگونی ملاها مطمئنا با همسایگان ایران همزیستی مسالمت آمیز دارد چون از هم اکنون با حکومت های کشورهای همسایه روابط دوستانه دارد و با دخالت در امور آنها توسط ملاها بشدت مخالف است
این آلترناتیو یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار است و اصول خود را که تماما منطبق با منشور حقوق بشر است اعلام کرده است
مهمترین  مشخصه حکومت ملاها و دیگر بنیادگرایان  اسلامی سرکوب زنان است .رهبر این آلترناتیو یک زن است مریم رجوی
https://www.youtube.com/watch?v=hcPy6mC6wpY&feature=youtu.be&list=PLjeZJHPtf7RqeIk5PD8dpvWatFKs2WFGw
این به شورای ملی مقاومت امکان می دهد که بعد از سرنگونی ملاها به مشکلاتی که ملاها برای زنان ایران با قوانین زن ستیزانه خود بوجود آورده اند پایان بدهد
مسلما یکی از مشخصات یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته حضور زنان در رهبری آن جوامع است
https://www.youtube.com/watch?v=x9bAjLRv3F8&feature=youtu.be&list=PLjeZJHPtf7RqeIk5PD8dpvWatFKs2WFGw


در این آلترناتیو  این مشخصه بوضوح قابل رویت است که زنان در رهبری این آلترناتیو نقش کلیدی دارند و همین امر تضمین کننده آینده دموکراتیک برای ایران  و رعایت حقوق زنان است
نتیجه اینکه برخلاف حرفهای لابی رژیم نه تنها سرنگونی ملاها باعث جنگ و خونریزی بیشتر در ایران و منطقه نمی شود بلکه وجود آلتر ناتیو شورای ملی مقاومت تضمین کننده پایان یافتن جنگ و آشوبی است که ملاها در خاورمیانه ایجاد کرده اند

No comments:

Post a Comment

آلترناتیو ملاها کیست؟

آلترناتیو ملاها کیست؟ دنیا دارد می بیند که ملاهای  جنایتکار حاکم بر ایران در آستانه سرنگونی هستند لابی رژیم می گوید در صورت سرنگو...