آلترناتیو ملاها کیست؟

آلترناتیو ملاها کیست؟ دنیا دارد می بیند که ملاهای  جنایتکار حاکم بر ایران در آستانه سرنگونی هستند لابی رژیم می گوید در صورت سرنگو...